ارزش های کسب و کار

ارزش های کسب و کار

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

  سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ | 13:18   0 نظر    بازدید

• خلاقیت و نوآوری

 ▪  فرهنگ، گفتمان و کار گروهی را در بین کارکنان خود اشاعه داده و محیطی مشارکتی برای آنان فراهم می آوریم.

 ▪  شبکه های یادگیری و همکاری را برای شناسایی فرصت های خلاقیت، نوآوری و بهبود پشتیبانی و تقویت می نمائیم.

 ▪  از رویکردهای تعاملی با ذی نفعان برای استفاده از دانش جمعی آنها در خلق ایده ها و نوآوری ها حمایت می کنیم.

 ▪  ایده های خلاقانه را تشویق و در فرآیندهای کاری، بازاریابی، مدل کسب و کار و ارایه خدمات برای بقاء و رقابت پذیری به کار می ‌بندیم.

• ارزش آفرینی

 ▪  با تمامی مشتریان گفتمانی مبتنی بر گشودگی و شفافیت برقرار کرده و با شناسایی نیازها، انتظارات و پیش بینی نیازهای بالقوه آنان در جهت تبدیل آنها به ارزش های پیشنهادی جذاب و پایدار حرکت می نمائیم.

 ▪  تجربه ها و برداشت های مشتریان خود را همواره پایش نموده و به هر نوع بازخوردی، به طور سریع و اثربخش پاسخ می دهیم.

 ▪  مدیریت پروژه متعهدانه را به منظور تحقق قیود زمان، هزینه، کیفیت، محدوده، ایمنی، ریسک، وجهه و شهرت و برگشت سرمایه در طرح خود از طریق کاربستِ بهترین شیوه ها، ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه برقرار می سازیم.

• توسعه پایدار

 ▪  مفاهیم پایداری را در استراتژی ها، زنجیره ارزش و طراحی فرآیندهای خود یکپارچه کرده و منابع موردنیاز برای دستیابی به آنها را در نظر می گیریم.

 ▪  فعالانه استانداردهای اقتصادی، زیست محیطی، ایمنی و اجتماعی درون بخشی خود را ارتقاء می دهیم.

دیدگاه خود را بیان کنید