چشم انداز شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

چشم انداز،آناهیتا,چشم انداز شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

چشم انداز | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

چشم انداز

پـس از بررســی های کارشناسـی محیطـی و داخلـی، می تـوان در افقــی 10 ساله به نقطــه ای رسید که شــرکتی در کلاس جهانی در صنعت باشیم. توجه و تمرکز شرکت برای تحقق این منظور، حرکت بر مـدارتعالی، تفکر اقتصادی و عملکرد در کلاس جهانی خواهد بود که با اسناد ملی، راهبردهای بالادستی و نیزمبانی اقتصاد مقاومتی همسویی دارد.