ارزش های سازمانی شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

ارزش های سازمانی,ارزش های سازمانی شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

ارزش ، سازمانی، ارزش سازمانی آناهیتا

ارزش های سازمانی

آینده نگری و نوآوری در ساخت و بهره وری

ن گاه سازندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی

ا تکاء حداکثری به منابع و توان داخلی با رویکرد توانمندسازی

ه مسویی و تعامل موثر با ذینعفان پروژه

ی ادگیری مستمر

ت عالی سیستم های مدیریتی

ا عتقاد به نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی سازمان