چشم انداز

چشم انداز،آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

پـس از بررســی های کارشناسـی محیطـی و داخلـی، می تـوان در افقــی 10 ساله به نقطــه ای رسید که شــرکتی در کلاس جهانی در صنعت باشیم. توجه و تمرکز شرکت برای تحقق این منظور، حرکت بر مـدارتعالی، تفکر اقتصادی و عملکرد در کلاس جهانی خواهد بود که با اسناد ملی، راهبردهای بالادستی و نیزمبانی اقتصاد مقاومتی همسویی دارد.