ارزش های اخلاقی

ارزش های اخلاقی

ارزش های اخلاقی

پالایشگاه نفت آناهیتا

  سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ | 13:22   0 نظر    بازدید

شفافیت

 ▪ شفافیت را از طریق آگاه سازی و جاری سازی علنی قوانین و مقررات و آئین نامه های رسمی در کلیه سطوح سازمانی و پاسخگویی در قبال عملکرد خود به ذی نفعان، محقق می سازیم.

 ▪ شفافیت را در برقراری رابطه ای آسان و درست با ذی نفعان دانسته و از هر نوع پرده پوشی از مشتری و اختفای عرف موجود در شرکت در مذاکرات فی مابین خودداری می نمائیم.

 ▪ نهایت تلاش خود را برای شفافیت در گزارش دهی مالی و غیرمالی به ذی نفعان مشتمل بر نهادهای حاکمیتی ذی ربط در راستای انتظارات آنها مصروف می داریم.

 ▪ در تمام سطوح سازمانی، خود را به منظور تأمین اطلاعات صحیح، کافی و به موقع به رهبران شرکت برای اتخاذ تصمیم اثربخش متعهد می ‌دانیم.

• مسؤولیت پذیری

 ▪ پاسخگویی به ذی نفعان در برابر عملکرد مورد انتظار را از مصادیق بارز مسؤولیت پذیری در کلیه سطوح سازمانی دانسته و آن را رمز موفقیت خود می دانیم.

 ▪ مزیت پایدار را وابسته به توانایی خود در یادگیری سریع و پاسخدهی چابک در مواقع ضروری می پنداریم.

 ▪ ترکیب معناداری از شاخص های عملکردی فرآیندها و شاخص های دستاوردی مرتبط را در سطح شرکت، توسعه می دهیم تا بتوانیم کارآیی و اثربخشی پاسخگویی در قبال مسؤولیت های خود را در تحقق اهداف استراتژیک سنجیده و نظارت نمائیم.

• اعتمادسازی

 ▪ اعتماد را در بین سهامداران و مشتریان خود از طریق تحقق الزامات و اهداف عملکردی در پروژه (هزینه مناسب، کوتاه ترین زمان، کیفیت بهینه، ایمنی و ارزش) تحقق می بخشیم.

 ▪ سطح بالایی از اعتماد ذی نفعان را از طریق اتخاذ سازوکارهایی مؤثر برای درک سناریوهای آتی و مدیریت اثربخش ریسک های استراتژیک، عملیاتی و مالی فراهم می آوریم.

 ▪ اعتمادسازی را یک فرآیند دانسته و آن را نتیجه ای از پیش بینی پذیری ناشی از قانونمندی خود می پنداریم.

 ▪ احترام به حوزه زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان و عدم ورود به آنها را در راستای امنیت و سلامت روحی و روانی، بر خود فرض می ‌دانیم.

• لیاقت و شایستگی

 ▪ مهارت ها، شایستگی ها و سطوح عملکردی کارکنان را برای دستیابی به مأموریت، چشم انداز و اهداف استراتژیک به طور مستمر ارتقاء و بهبود می دهیم.

 ▪ مهارت ها و شایستگی های کارکنان را برای حصول اطمینان از قابلیت جابجایی و اشتغال آینده آنان، در راستای ارتقای انعطاف پذیری شرکت، توسعه می دهیم.

• احترام و اقتدار

 ▪ سپاس، تکریم و خدمت به کارکنان و جامعه را بر خود فرض دانسته و برای انجام آن از هیچ گونه کوششی دریغ نمی ورزیم.

 ▪ همواره در جهت توسعه و تقویت شهرتِ شرکت خود کوشیده و کارکنان را برای آن که سفیرانی شایسته برای بالندگی شرکت باشند، ترغیب می نمائیم.

 ▪ به گوناگونی کارکنان  و ذي نفعان خود احترام گذارده و از آن استقبال می نمائیم.

 ▪ نیازها و انتظارات ذی نفعان، خصوصاً  سهامداران خود را به عنوان دروندادِ توسعه و بازنگری استراتژی و خط مشی های پشتیبان شرکت دانسته و همواره نسبت به هر گونه تغییری هوشیاری خود را حفظ می نمائیم.

• رضایت و انگیزش

 ▪ رضایتمندی کارکنان را با ایجاد محیطی شفاف و روابطی مبتنی بر صداقت پایه گذاری نموده و با تکیه بر منافع مشترک و احترام متقابل اهتمام می ورزیم.

 ▪ به بهبود کیفیت زندگی و استحکام خانواده کارکنان توجه ویژه ای داریم و در جهت توازن سالم کار – زندگی روش های نوینی را اتخاذ می ‌نمائیم.

 ▪ نیازهای ارتباطی کارکنان خود را درک نموده و استراتژی ها و ابزارهای مناسبی برای برقراری گفتمان در سطح شرکت به کار می گیریم.

 ▪ در کارکنان خود به منظور افزایش مشارکت پذیری آنها در تصمیم سازی ها، رعایت نظم و آراستگی، بهبود و نوآوری انگیزه ایجاد کرده، تلاش ها و موفقیت های آنان را ارج می نهیم.

دیدگاه خود را بیان کنید